Nabór na stanowisko Pracownik Socjalny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

3 lipca 2019

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
3-GO MAJA 42, 05-080 IZABELIN
TEL 022 / 722-79-95.
NIP 118-02-50-620    REGON  011129716

 Izabelin, 14.06.2019r.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego – pełen etat, umowa o pracę.

 1.Kandydat biorący udział w naborze powinien spełniać następujące wymagania:

  -posiadać uprawnienia do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego, tj.

w szczególności spełniać wymagania określone w art. 116 ustawy z dnia 12 marca 2004r.

o pomocy społecznej: ( Dz. U. z 2018. poz.1508)

  • posiadać dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, lub
  • dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub
  • ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, polityka społeczna, politologia, psychologia, socjologia, lub nauki o rodzinie,

     -posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,

     -nieposzlakowaną opinie,

     -stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego,                

-obywatelstwo polskie,

2.Wymagania dodatkowe:

   -znajomość ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej,     ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

   -znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

   -znajomość obsługi programów komputerowych w zakresie pomocy społecznej oraz Windows XP, pakiet Microsoft Office, Internet Explorer,

   -umiejętność komunikowania się,

   -umiejętność pracy w zespole,

   -samodzielność, zaangażowanie, obowiązkowość, kreatywność,

   -dyspozycyjność,

3.Zakres wykonywania zadań na stanowisku:

   -praca socjalna,

   -dokonywanie analiz i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,

   -udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom tego potrzebującym,

   -pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych,

   -współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych,

-współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (praca w grupach roboczych)

 

4.Wymagane dokumenty:

   -list motywacyjny,

   -życiorys (CV),

   -kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,

   -oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,

  -oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

   -oświadczenie o braku przeciwwskazań w stanie zdrowia do wykonywania pracy na stanowisku pracownika socjalnego,

   -oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez mnie danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji obecnie prowadzonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie ul. 3-go Maja 42, 05 –080 Izabelin przez okres kolejnych 6 miesięcy. Zgodę można w każdym czasie cofnąć. Cofnięta zgoda pozostaje bez wpływu na wcześniejsze przetwarzanie danych osobowych dokonane na podstawie tej zgody.”

 Dokumenty należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. 3-go Maja 42; 05-080 Izabelin lub za pośrednictwem poczty na podany adres Ośrodka, w zamkniętych kopertach z adnotacją: „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego” w terminie do dnia 05,07.2019r. do godziny 15.00 (decyduje data wpływu dokumentacji).Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie lub oferty niekompletne, nie będą rozpatrywane.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-07-03
Data publikacji:2019-07-03
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:154