Nabór na stanowisko Pracownik Socjalny z dnia 15-07-2019

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

15 lipca 2019

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w GOPS w Izabelinie z dnia 15.07.2019r.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie
Ogłasza  nabór na  stanowisko  pracownika socjalnego

Nazwa jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie

Wymiar etatu:  pełny wymiar czasu pracy ( 1 etat) - 40 godzin tygodniowo

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Miejsce pracy:  Gmina Izabelin

WYMAGANIA WARUNKUJĄCE DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W NABORZE

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.
 3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie: w szczególności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownik socjalny.
 6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 1. Wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodne z art. 116,ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1508.), tj. spełnienie co najmniej jednego z poniższych warunków:

∙  posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

∙  ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna;

∙  do dnia 31 grudnia 2013r. ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

 1. Umiejętność zastosowania i interpretacji przepisów prawa z zakresu ustaw:
 • o pomocy społecznej,
 • kodeksu postępowania administracyjnego,
 • o ochronie zdrowia psychicznego,
 • o przeciwdziałaniu przemocy,
 • innych ustaw i rozporządzeń związanych z realizacją zadań pomocy społecznej

WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. Umiejętność  obsługi komputera na poziomie dobrym.
 2. Umiejętność pracy w zespole.
 3. Umiejętność skutecznej komunikacji, kreatywność.

4.Umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy własnej.

 1. Preferowane prawo jazdy kat. B.
 2. Samodzielność, sumienność, obowiązkowość

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU

 1. Praca socjalna oraz przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny
 2. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń
 3. Udzielenie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej: skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań.
 4. Opracowywanie indywidualnych planów pomocy i projektów socjalnych.
 5. Podejmowanie interwencji w sytuacjach kryzysowych.
 6. Występowanie o świadczenia pomocy w ramach obowiązku alimentacyjnego na rzecz osób ubiegających się o przyznanie pomocy społecznej.
 7. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
 8. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych.
 9. Współpraca i współdziałanie na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz  osobami fizycznymi i prawnymi, w celu przeciwdziałania i ograniczania negatywnych zjawisk społecznych, w tym ubóstwa.
 10. Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia mieszkańców.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Życiorys (CV) .
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

4 Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

 1. Podpisane pisemne oświadczenia:
 2. a) o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania  w pełni z praw publicznych,
 3. b) oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwa  popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe i że nie figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,
 4. c) oświadczenie kandydata o niekaralności.

 

Wszystkie dokumenty i oświadczenia należy własnoręcznie podpisać. Kserokopie składanych dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 1. Oświadczenie o treści: „Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną, dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych w celach procedury rekrutacyjnej. W szczególności zostałem/am poinformowany/a o możliwości wycofania zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: gops@izabelin.pl, mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem”.
 2. Zgoda o treści: Na podstawie art. 16 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) oraz zgodnie z ustawą z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 ,1000 z dnia 24.05.2018r.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie, 05-080 Izabelin,  ul. 3-go Maja 42, w celu wzięcia udziału w rekrutacji na stanowisko pracownik socjalny.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Izabelinie, ul. 3-go Maja 42 (na drugim piętrze budynku, pok.206) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „dotyczy naboru na pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Izabelinie”,  lub za pośrednictwem poczty na podany adres Ośrodka, w terminie do dnia 31.07.2019r.

 

Dokumenty, które wpłyną po upływie wskazanego terminu oraz oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani na podstawie analizy złożonych dokumentów, zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.

Zastrzega się możliwość odwołania naboru bez podania przyczyny. Złożonych dokumentów aplikacyjnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie zwraca. Dokumenty aplikacyjne niewykorzystane zostaną zniszczone. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji.

 

Izabelin, 15.07.2019r.                                                                                 

Kierownik

                                                           Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie

                                                                                           Robert Marczak

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-07-15
Data publikacji:2019-07-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:547