Nabór na stanowisko Opiekun/ka osoby starszej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

29 stycznia 2021

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie

Ogłasza nabór

Na stanowisko:

Opiekun/ka osoby starszej

 1. Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie

 1. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin C
 1. Stanowisko pracy:

Opiekun/ka osób starszych

 1. Miejsce pracy:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie

 1. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin C

 

 1. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 

 1. Posiadanie kwalifikacje do wykonywania zawodu: pielęgniarki,  asystenta osoby niepełnosprawnej lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone usługi.
 2. Staż pracy: co najmniej 2 letni staż pracy.
 3. Potwierdzone doświadczenie w pracy z osobami zależnymi, wymagającymi opieki
 4. posiadanie prawa jazdy kat. B oraz własnego środka transportu. 

 

 1. Do zakresu zadań wykonywanych na stanowisku będzie należało w szczególności:
  1. Wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności poprzez:
 1. pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
 2. zapewnienie opieki higieniczno-sanitarnej, zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem osoby zależnej.
 3. udzielanie pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia podopiecznego wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i innych zgodnie z upoważnieniem organu właściwego,
 4. inicjowanie i wdrażanie zmian organizacyjnych mających na celu ulepszenie jakości świadczonych usług.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 1. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
 2. Wymiar czasu pracy: do 80 godzin miesięcznie
 3. Czas pracy:  godziny pracy ustalane indywidualnie w zależności od potrzeby zainteresowanego w przedziale czasowym od 8.00 do 17.00
 1. Wymagane dokumenty:
 1. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
 2. List motywacyjny
 3. Dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 4. Dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 5. Inne kopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 6. Czytelnie podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji procesu naboru i informacja o przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzonym naborem.
 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać w terminie do dnia 15 lutego 2021 do godz. 13.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Izabelinie ul. 3-Maja 42 05-080 Izabelin, w zamkniętych kopertach z dopiskiem : „Nabór na stanowisko Opiekun/ka osoby starszej”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

 1. Osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 42 w pok. 206,

 lub

 1. Pocztą na adres korespondencyjny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie,
 2. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin C z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Opiekun/ka osoby starszej”.

W przypadku ofert przesłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze (liczy się data wpływu do GOPS

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-01-29
Data publikacji:2021-01-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Marlena Ochota
Liczba odwiedzin:971