Nabór na stanowisko Kierownika wydziału ds. pomocy społecznej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

30 lipca 2021

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Izabelinie ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika wydziału ds. pomocy społecznej.

Kierownik wydziału ds. pomocy społecznej bezpośrednio podlegać będzie Dyrektorowi GOPS w Izabelinie.

Wymagania niezbędne stawiane kandydatowi:

 1. Wykształcenie wyższe oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz.U. Z 2019 r. poz. 1507 ze zmianami);
 2. Staż pracy 5 lat, w tym minimum 3 lata w pomocy społecznej;
 3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;
 4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych;
 6. Obywatelstwo polskie;

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Umowa o pracę;
 2. Czas pracy: pełny wymiar;

Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność zarządzania zespołem pracowników;
 2. Umiejętność szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych i myślenia strategicznego;
 3. Umiejętność współpracy oraz skutecznego komunikowania się;
 4. Umiejętność praktycznego stosowania przepisów;
 5. Umiejętność analizy dokumentów i sporządzania pism urzędowych;
 6. Znajomość standardów pracy socjalnej i interwencji;
 7. Znajomość przepisów prawnych z zakresu zadań realizowanych na stanowisku, w szczególności w zakresie funkcjonowania samorządu gminnego, zamówień publicznych, finansów publicznych, postępowania administracyjnego, ustawy o rachunkowości, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych; ustawa o pomocy społecznej.
 8. Dyspozycyjność;
 9. Prawo jazdy kat. B;
 10. Predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, rzetelność, prawdomówność, odpowiedzialność, sumienność, obowiązkowość, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, kultura osobista;

 

Zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku:

 1. Bezpośredni nadzór nad prawidłową działalnością podległych komórek organizacyjnych GOPS, zgodnie ze schematem organizacyjnym tj.:
  • Wydziałem ds. pomoc społecznej socjalnej
  • Asystentem rodziny;
 2. Koordynowanie i planowanie pracy wydziału ds. pomocy społecznej;
 3. Nadzór merytoryczny nad pracą pracowników i prowadzenie dokumentacji;
 4. Kontrola prawidłowości dokumentacji sporządzanej przez pracowników Wydziału ds. pomocy społecznej oraz pracy terenowej podległych pracowników;
 5. Organizowanie narad i odpraw służbowych z pracownikami, poświęconych omawianiu i rozliczaniu zadań Wydziału ds. pomocy społecznej oraz wydawanych poleceń służbowych w ramach nadzorowanego Wydziału;
 6. Nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, monitoring poprawności prowadzenia niebieskich kart, udział w grupach roboczych, podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin w tym kierowanie do ośrodków wsparcia i innych;
 7. Koordynacja działań związanych z diagnozowaniem, nadzorowaniem, monitoringiem i opiniowaniem w sprawie sytuacji rodzin zagrożonych odebraniem dziecka oraz rodzin, którym władza rodzicielska została ograniczona;
 8. Nadzór nad korespondencją dotyczącą środowisk, w których prowadzona jest interwencja i praca socjalna;
 9. Inicjowanie działań zmierzających do wprowadzenia nowych form pomocy, a także określanie metod pracy służących efektywności realizowanych zadań zgodnie z obowiązującym standardem pracy socjalnej i przepisami prawa;
 10. Współudział w interwencjach w środowisku;
 11. Monitorowanie efektów działań w pracy z rodziną przez poszczególnych pracowników kierowanego Wydziału;
 12. Monitoring spraw związanych z przeprowadzeniem wywiadów środowiskowych niezbędnych do postępowań w związku z realizacją ustawy o pomocy społecznej;
 13. Nadzór nad prowadzeniem rejestrów związanych z merytoryczną pracą Wydziału ds. pomocy społecznej;
 14. Przygotowywanie oraz sprawdzanie przygotowanych decyzji;
 15. Koordynacja i nadzór nad wykonywaniem zadań przez asystenta rodziny;
 16. Współdziałanie z Dyrektorem i Głównym Księgowym przy opracowywaniu planu finansowego jednostki;
 17. Podejmowanie działań w celu zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej;
 18. Zgłaszanie Dyrektorowi uwag w zakresie organizacji i jakości pracy w GOPS;
 19. Współudział w opracowywaniu oceny zasobów pomocy społecznej, lokalnych programów osłonowych i gminnych wynikających z przepisów prawa i potrzeb pomocy społecznej;
 20. Określanie zakresu obowiązków dla podległych pracowników i wykonywanie pozostałych czynności z zakresu prawa pracy;
 21. Organizacja pracy na poszczególnych stanowiskach, zapewniająca sprawne wykonywanie powierzonych zadań;
 22. Ustalanie zastępstw za czas nieobecności pracowników Wydziału;
 23. Okresowa ocena pracowników podległego Wydziału;
 24. Współpraca z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami;
 25. Obsługa programu TT-Pomoc;
 26. Uzgadnianie z Dyrektorem GOPS podejmowanych decyzji dotyczących funkcjonowania i działalności Wydziału ds. pomocy społecznej;
 27. Przygotowywanie i składanie Dyrektorowi GOPS wszystkich wymaganych informacji i sprawozdań dotyczących funkcjonowania Wydziału ds. pomocy społecznej;
 28. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektor GOPS;

 

Niezbędne dokumenty:

 1. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 2. List motywacyjny;
 3. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 4. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz braku prawomocnego skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 5. Dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy;
 6. Dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 7. Czytelnie podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji procesu naboru i informacja o przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzonym naborem;

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać w terminie do dnia 16.08.2021r. do godz.14.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy w Izabelinie ul. 3-Maja 42, 05-080 Izabelin, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Kierownika wydziału ds. pomocy społecznej w Izabelinie”.

Oferty, które wpłyną powyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Izabelin w dniu 17.08.2021r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. Telefonu 22 722 79 95.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-07-30
Data publikacji:2021-07-30
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:320