Nabór na stanowisko Inspektora ds. administracyjno-organizacyjnych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

2 września 2022

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie, ul. 3-Maja 42 05-080 Izabelin,

ogłasza konkurs na stanowisko Inspektora ds. administracyjno-organizacyjnych.

Wymagania niezbędne stawiane kandydatowi:

 1. wykształcenie minimum średnie,
 2. staż pracy 3 lata w przypadku posiadania wykształcenia średniego i 1 rok w przypadku posiadania wykształcenia wyższego,
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych,
 6. obywatelstwo polskie.

Wymagania dodatkowe:

 1. bardzo dobra znajomości pakietu MS Office,
 2. umiejętność analizy dokumentów i redagowania pism urzędowych,
 3. umiejętność współpracy oraz skutecznego komunikowania się,
 4. dyspozycyjność,
 5. dobra organizacja pracy oraz wysoki poziomu zaangażowania,
 6. predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, rzetelność, prawdomówność, odpowiedzialność, sumienność, obowiązkowość, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, kultura osobista;

Zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku:

 1. prace w zakresie spraw związanych z wysyłką, segregacją i rejestracją korespondencji;
 2. redagowania pism urzędowych;
 3. przygotowanie pism do dekretacji;
 4. wykonywanie kserokopii, skanów dokumentów oraz zakładanie teczek spraw z zakresu działalności GOPS;
 5. obsługa elektronicznej platformy EZD;
 6. kierowanie klientów GOPS do odpowiednich wydziałów;
 7. pomoc w sporządzaniu sprawozdań w zakresie prowadzonych spraw w GOPS;
 8. gromadzenie i przechowywanie aktów prawnych i zarządzeń wewnętrznych;
 9. protokołowanie spotkań na polecenie przełożonego;
 10. pomoc w przygotowaniu dokumentów do archiwizacji;
 11. przygotowywanie bieżących ogłoszeń i informacji;
 12. uczestniczenie w pracach związanych z inwentaryzacją;
 13. przygotowywanie zamówień oraz zamawianie materiałów biurowych;
 14. sporządzanie wszelkich sprawozdań, informacji z zakresu powierzonych czynności;
 15. czuwanie nad terminowym realizowaniem poleceń przełożonego;
 16. wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora GOPS oraz stała współpraca z pozostałymi pracownikami;
 17. przestrzeganie przepisów prawa.

 Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. umowa o pracę,
 2. czas pracy: pełny wymiar.

 

 

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%;

Niezbędne dokumenty:

 1. cv z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 2. list motywacyjny,
 3. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz braku prawomocnego skazania za przestępstw umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, oświadczenie o obywatelstwie polskim.
 5. dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy,
 6. dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 7. czytelnie podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji, procesu naboru i informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzonym naborem.

pliki do pobrania poniżej;

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać w terminie do dnia 16.09.2022 r. do godz. 14.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy w Izabelinie ul. 3-Maja 42 05-080 Izabelin w punkcie obsługi klientów GOPS,  na parterze Urzędu Gminy w „Patio” , w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Inspektora ds. administracyjno-organizacyjnych”.

 Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Izabelin w dniu 16.09.2022 r. o godz. 14.30

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu 22 722 79 95.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-09-02
Data publikacji:2022-09-02
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Marlena Ochota
Liczba odwiedzin:78