Konkurs na stanowisko kierownika Dziennego Domu Senior + w Izabelinie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

31 stycznia 2020

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Dziennego Domu Senior + w Izabelinie.

 

Kierownik DDS+ bezpośrednio podlegać będzie kierownikowi GOPS w Izabelinie.

 

 

Wymagania niezbędne stawiane kandydatowi:

 1. Wykształcenie wyższe oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz.U. Z 2019 r. poz. 1507 ze zmianami)

 2. Staż pracy 5 lat, w tym minimum 3 lata w pomocy społecznej.

 3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

 4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 5. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych.

 6. Obywatelstwo polskie.

  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 • Umowa o pracę.

 • Czas pracy: pełny wymiar.

Wymagania dodatkowe:

 1. Cechy niezbędne do pracy z ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi tj:

Empatia, życzliwość oraz cierpliwość i właściwe podejście do podopiecznych.

 1. Umiejętność kierowania zespołem pracowników.

 2. Umiejętność współpracy oraz skutecznego komunikowania się.

 3. Umiejętność praktycznego stosowania przepisów.

 4. Umiejętność analizy dokumentów i sporządzania pism urzędowych.

 5. Znajomość procedur i umiejętność pisania wniosków i pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym unijnych.

 6. Dyspozycyjność.

 7. Predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, rzetelność, prawdomówność, odpowiedzialność, sumienność, obowiązkowość, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, kultura osobista.

 

Zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku:

 

Kierownik DDS+ wykonuje również pracę opiekuna osób starszych-pensjonariuszy DDS+

Ponadto jego zadanie to; Kierowanie działalnością DDS+ oraz reprezentowanie go na zewnątrz.

Uzgadnianie z kierownikiem GOPS podejmowanych decyzji dotyczących funkcjonowania i działalności DDS+.

Współpraca z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, zakładami pracy, GOPS itp. w celu realizacji zadań DDS+.

Organizacja pracy na poszczególnych stanowiskach, zapewniająca sprawne wykonywanie powierzonych zadań.

Przestrzeganie dyscypliny budżetowej przy ścisłej współpracy z kierownikiem i głównym księgowym GOPS.

Przygotowywanie projektu budżetu przy współpracy z kierownikiem i głównym księgowym GOPS.

Nadzór merytoryczny nad pracą pracowników i prowadzenie dokumentacji.

Określanie zakresu obowiązków dla podległych pracowników i wykonywanie pozostałych czynności z zakresu prawa pracy.

Przygotowywanie i składanie kierownikowi GOPS wszystkich wymaganych informacji i sprawozdań dotyczących funkcjonowania DDS+.

Pozyskiwanie środków pozabudżetowych, w tym unijnych, pisanie wniosków o dotacje.

Racjonalne gospodarowanie funduszami i składnikami majątku pozostającymi w dyspozycji DDS+, oraz odpowiedzialność za majątek DDS+.

Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika GOPS.

Przestrzeganie przepisów prawa.

Tworzenie warunków sprzyjających samorealizacji oraz wykorzystania wiedzy i umiejętności osób starszych, pensjonariuszy DDS+.

Dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie pensjonariuszy DDS+.

Utrzymywanie kontaktów z rodzinami pensjonariuszy DDS+.

 

Niezbędne dokumenty:

 1. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.

 2. List motywacyjny.

 3. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 4. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz braku prawomocnego skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

 5. Dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy.

 6. Dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

 7. Czytelnie podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji procesu naboru i informacja o przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzonym naborem.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać w terminie do dnia 2 marca 2020 r. do godz. 15.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy w Izabelinie ul. 3-Maja 42 05-080 Izabelin, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko kierownika Dziennego Domu Senior + w Izabelinie”.

 

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Izabelin w dniu 5 marca 2020 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. Telefonu 22 722 79 95.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Robert Marczak

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-01-31
Data publikacji:2020-01-31
Osoba sporządzająca dokument:Robert Marczak
Osoba wprowadzająca dokument:Marlena Ochota
Liczba odwiedzin:493