Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Izabelin.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

10 lutego 2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie

zaprasza do złożenia oferty na:

Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Izabelin.

 Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 r. z późn.zm.), jak również wewnętrznych zasad wynikających z Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 00 złotych netto, - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie zwraca się  z zapytaniem ofertowym o cenę usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Izabelin.

 1. Zamawiający:

Gmina Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin

reprezentowana przez Ewę Przybysz - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 95

e-mail: gops@izabelin.pl

 

 1. Przedmiot zamówienia.

1.Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), dla których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Izabelin (właściwość ustalona na podstawie
 art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.1876 ze zm. ) zwanej dalej „ustawa o pomocy społecznej” w jednej z następujących form:

1.1.Schroniska dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) /art.48 lit. „a” ust.2 ustawy o pomocy społecznej/ - dla 2 osób.

1.2. Schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (kobiet i mężczyzn) /art.48 lit. „a” ust. 2b ustawy o pomocy społecznej/ - dla 2 osób.

1.3.Noclegowni /art.48 lit. „a” ust.3 ustawy o pomocy społecznej - dla 1 osoby
2. Podstawą pobytu osoby bezdomnej w schronisku, w tym z usługami opiekuńczymi, jest skierowanie oraz indywidualna decyzja administracyjna, przyznająca pomocy w formie udzielenia schronienia. Dokumenty te są wystawione przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie.

Decyzje zawierać będą: dane świadczeniobiorcy oraz rodzaj usług z ich szczegółowym zakresem i okres usługi.

 1. Przyznanie świadczenia schronienia w formie noclegowni nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcie świadczenia usług
  w oparciu o dane przekazane faksem lub telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług zostaje potwierdzone kopią skierowania lub decyzji administracyjnej w ciągu 7 dni.

 

 1. Termin realizacji zamówienia:

od dnia 1 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

 

 1. Kryteria oceny ofert:

cena- 100%, tj. Zamawiający wybiera ofertę, która odpowiada wszystkim postawionym przez niego wymaganiom i o najniższej cenie (obejmującej cały zakres usług koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia). W przypadku dwóch ofert o jednakowej cenie zostanie wybrana oferta w najbliższej odległości od Gminy Izabelin.

 

5.Warunki udziału w postępowaniu:

 1. Wymagania niezbędne:
 2. w postępowaniu mogą brać udział podmioty, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym poprzez prowadzenie wskazanych form pomocy i wpisane są do właściwego prowadzonego przez wojewodę rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia.
 3. posiada tytuł prawny do dysponowania wskazanym lokalem, budynkiem na cele związane z przedmiotem niniejszego zamówienia oraz obiekt ten spełnia wszystkie wymagane przez przepisy prawa wymagania do prowadzenia schroniska/ogrzewalni/noclegowni jak: sanitarno- epidemiologiczne i przeciwpożarowe oraz inne wymagane przez obowiązujące przepisy prawa do prowadzenia wskazanej przez Wykonawcę działalności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.04.2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 896) w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 4. Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
 5. Oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do zapytania ofertowego o spełnieniu niezbędnych warunków udziału w postępowaniu o których mowa w pkt. 1 lit a i b.
 6. Dokumenty potwierdzające umocowanie do złożenia oferty oraz udzielania wyjaśnień, a także ewentualnie umocowujące do zawarcia umowy, reprezentowania w tracie realizacji umowy, dokonywania rozliczeń i innych czynności w toku wykonania umowy.
  (pełnomocnictwa udzielone przez organ reprezentujący Wykonawcę, dekret o mianowaniu księdza na proboszcza, powołania na dane stanowisko lub inne, potwierdzające umocowanie na składanie oferty na realizację określonego zadania publicznego)
 7. Potwierdzony za zgodność odpis statutu lub inny dokument potwierdzający zgodność przedmiotu zamówienia z działalnością Wykonawcy.
 8. Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu,
 9. W przypadku fundacji lub stowarzyszenia – aktualny, zgodny ze stanem faktycznym wypis z KRS,
 10. W przypadku innych podmiotów – inny dokument potwierdzający formę prawną podmiotu.
 11. Wymagania wspólne dla wszystkich części zamówienia:

Wykonawca zapewni osobie bezdomnej skierowanej przez Zamawiającego całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

Usługi świadczone będą zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 48a ustawy
o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2020r. poz.1876 ze zm. ) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r., poz. 896).

 

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 2. Liczba osób wymagających wsparcia w formie schronienia na dzień zapytania ofertowego wynosi 4 osoby, natomiast schronienia z usługami opiekuńczymi – 2 osoby. Ze względu na to, iż jest to wyłącznie szacunkowa liczba osób, którym świadczone będą usługi schronienia oraz liczba świadczeń będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które będą wymagać pomocy w formie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Izabelin, oraz jest uzależniona od możliwości finansowych Zamawiającego, dlatego Zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania całego zakresu przedmiotu zamówienia bez ponoszenia żadnych konsekwencji w tym finansowych. Rzeczywista liczba osób skierowanych do Wykonawcy może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. Wykonawca składając ofertę oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż z tytułu zmniejszenia liczby osób faktycznie skierowanych do schroniska nie będą mu przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.
 3. Zamawiający będzie pokrywał koszty pobytu osób skierowanych wyłącznie za czas ich rzeczywistego pobytu w placówce. W związku z powyższym, gdy pobyt osoby bezdomnej w schronisku nie obejmuje pełnego miesiąca – wynagrodzenie Wykonawcy stanowiło będzie iloczyn dni faktycznego pobytu oraz dobowej stawki za pobyt wynikającej ze złożonej oferty.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu.
 5. Sposób przygotowania oferty
 6. Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” ( zał.nr.2).
 7. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej.
 8. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych”.
 9. Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego w sekretariacie lub pocztą pod adresem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin

O terminie złożenie oferty decyduje data wpływu do Zamawiającego.

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający, może żądać od oferentów wyjaśnienia dotyczących treści złożonych ofert oraz przedłożenia dokumentów.

 

8.Termin złożenia oferty:

Ofertę złożyć należy do dnia 24.02.2021 r. do godz. 13.00

 

 1. Oferty częściowe

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia. Za część zamówienia Zamawiający uznaje złożenie oferty na schronisko, schronisko z usługami opiekuńczymi, noclegownię.

 

 1. Dodatkowe informacje
 2. Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy złożyli do tego momentu ofertę.
 3. Zamawiający może zakończyć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego bądź też Wykonawcy nie załączyli wymaganych dokumentów.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.
 5. Zamawiający zastrzega, iż przez podpisaniem umowy może żądać dodatkowych dokumentów celem usunięcia wątpliwości związanych z prawidłową i odpowiadającą przepisom prawa oraz wymaganiom Zamawiającego realizacją umowy.

 

 1. Osoby upoważnione

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

Ewa Przybysz – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy w Izabelinie tel. 22 722 89 95

                       Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                      w Izabelinie

                     Ewa Przybysz

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Marlena Ochota
Data utworzenia:2021-02-10
Data publikacji:2021-02-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1007