Biuletyn Informacji Publicznej GOPS Izabelin

Nabór na stanowisko Kierownika Dziennego Domu Senior +

31 grudnia 2021

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Dziennego Domu Senior + w Izabelinie.

Kierownik DDS+ bezpośrednio podlegać będzie Dyrektorowi GOPS w Izabelinie.

Wymagania niezbędne stawiane kandydatowi:

 1. Wykształcenie wyższe oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
 1. Staż pracy 5 lat, w tym minimum 3 lata w pomocy społecznej.
 2. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych.
 5. Obywatelstwo polskie.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Umowa o pracę.
 2. Czas pracy: pełny wymiar.

Wymagania dodatkowe:

 1. Cechy niezbędne do pracy z ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi tj:

empatia, życzliwość oraz cierpliwość i właściwe podejście do podopiecznych.

 1. Umiejętność kierowania zespołem pracowników.
 2. Umiejętność współpracy oraz skutecznego komunikowania się.
 3. Umiejętność praktycznego stosowania przepisów.
 4. Umiejętność analizy dokumentów i sporządzania pism urzędowych.
 5. Znajomość procedur i umiejętność pisania wniosków i pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym unijnych.
 6. Dyspozycyjność.
 7. Predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, rzetelność, prawdomówność, odpowiedzialność, sumienność, obowiązkowość, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, kultura osobista.

 Zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku:

 1. Kierownik DDS+ wykonuje również pracę opiekuna osób starszych-pensjonariuszy DDS+;
 2. Ponadto jego zadanie to; Kierowanie działalnością DDS+ oraz reprezentowanie go na zewnątrz;
 3. Uzgadnianie z Dyrektorem GOPS podejmowanych decyzji dotyczących funkcjonowania i działalności DDS+;
 4. Współpraca z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, zakładami pracy, GOPS itp. w celu realizacji zadań DDS+;
 5. Organizacja pracy na poszczególnych stanowiskach, zapewniająca sprawne wykonywanie powierzonych zadań;
 6. Przestrzeganie dyscypliny budżetowej przy ścisłej współpracy z Dyrektorem GOPS i głównym księgowym GOPS;
 7. Przygotowywanie projektu budżetu przy współpracy z Dyrektorem GOPS i głównym księgowym GOPS;
 8. Nadzór merytoryczny nad pracą pracowników i prowadzenie dokumentacji;
 9. Określanie zakresu obowiązków dla podległych pracowników i wykonywanie pozostałych czynności z zakresu prawa pracy;
 10. Przygotowywanie i składanie Dyrektorowi GOPS wszystkich wymaganych informacji i sprawozdań dotyczących funkcjonowania DDS+;
 11. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych, w tym unijnych, pisanie wniosków o dotacje;
 12. Racjonalne gospodarowanie funduszami i składnikami majątku pozostającymi w dyspozycji DDS+, oraz odpowiedzialność za majątek DDS+;
 13. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora GOPS;
 14. Przestrzeganie przepisów prawa;
 15. Tworzenie warunków sprzyjających samorealizacji oraz wykorzystania wiedzy i umiejętności osób starszych, pensjonariuszy DDS+;
 16. Dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie pensjonariuszy DDS+;
 17. Utrzymywanie kontaktów z rodzinami pensjonariuszy DDS+;

Niezbędne dokumenty:

 1. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 2. List motywacyjny;
 3. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 4. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz braku prawomocnego skazania za przestępstw umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 5. Dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy;
 6. Dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 7. Czytelnie podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji; procesu naboru i informacja o przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzonym naborem. – pliki do pobrania poniżej;

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać w terminie do dnia 18 stycznia  2022 r. do godz. 15.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy w Izabelinie ul. 3-Maja 42 05-080 Izabelin w pok. 205,  w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko kierownika Dziennego Domu Senior + w Izabelinie”.

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Izabelin w dniu 18 stycznia 2022 r. o godz. 15.30.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu 22 722 79 95.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-12-31
Data publikacji:2021-12-31
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:256