Jesteś tutaj: Start / Praca

Praca

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Robert Marczak

Artykuły

Nabór na stanowisko Inspektora ds. administracyjno-organizacyjnych - informacja o wynikach

21 września 2022

Nabór na stanowisko Inspektora ds. administracyjno-organizacyjnych

2 września 2022

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie, ul. 3-Maja 42 05-080 Izabelin,

ogłasza konkurs na stanowisko Inspektora ds. administracyjno-organizacyjnych.

Wymagania niezbędne stawiane kandydatowi:

 1. wykształcenie minimum średnie,
 2. staż pracy 3 lata w przypadku posiadania wykształcenia średniego i 1 rok w przypadku posiadania wykształcenia wyższego,
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych,
 6. obywatelstwo polskie.

Wymagania dodatkowe:

 1. bardzo dobra znajomości pakietu MS Office,
 2. umiejętność analizy dokumentów i redagowania pism urzędowych,
 3. umiejętność współpracy oraz skutecznego komunikowania się,
 4. dyspozycyjność,
 5. dobra organizacja pracy oraz wysoki poziomu zaangażowania,
 6. predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, rzetelność, prawdomówność, odpowiedzialność, sumienność, obowiązkowość, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, kultura osobista;

Zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku:

 1. prace w zakresie spraw związanych z wysyłką, segregacją i rejestracją korespondencji;
 2. redagowania pism urzędowych;
 3. przygotowanie pism do dekretacji;
 4. wykonywanie kserokopii, skanów dokumentów oraz zakładanie teczek spraw z zakresu działalności GOPS;
 5. obsługa elektronicznej platformy EZD;
 6. kierowanie klientów GOPS do odpowiednich wydziałów;
 7. pomoc w sporządzaniu sprawozdań w zakresie prowadzonych spraw w GOPS;
 8. gromadzenie i przechowywanie aktów prawnych i zarządzeń wewnętrznych;
 9. protokołowanie spotkań na polecenie przełożonego;
 10. pomoc w przygotowaniu dokumentów do archiwizacji;
 11. przygotowywanie bieżących ogłoszeń i informacji;
 12. uczestniczenie w pracach związanych z inwentaryzacją;
 13. przygotowywanie zamówień oraz zamawianie materiałów biurowych;
 14. sporządzanie wszelkich sprawozdań, informacji z zakresu powierzonych czynności;
 15. czuwanie nad terminowym realizowaniem poleceń przełożonego;
 16. wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora GOPS oraz stała współpraca z pozostałymi pracownikami;
 17. przestrzeganie przepisów prawa.

 Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. umowa o pracę,
 2. czas pracy: pełny wymiar.

 

 

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%;

Niezbędne dokumenty:

 1. cv z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 2. list motywacyjny,
 3. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz braku prawomocnego skazania za przestępstw umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, oświadczenie o obywatelstwie polskim.
 5. dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy,
 6. dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 7. czytelnie podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji, procesu naboru i informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzonym naborem.

pliki do pobrania poniżej;

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać w terminie do dnia 16.09.2022 r. do godz. 14.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy w Izabelinie ul. 3-Maja 42 05-080 Izabelin w punkcie obsługi klientów GOPS,  na parterze Urzędu Gminy w „Patio” , w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Inspektora ds. administracyjno-organizacyjnych”.

 Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Izabelin w dniu 16.09.2022 r. o godz. 14.30

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu 22 722 79 95.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

 

Nabór na stanowisko Specjalista ds. świadczeń rodzinnych

16 marca 2022

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie
Data utworzenia:2018-08-08
Data publikacji:2018-08-08
Osoba sporządzająca dokument:Robert Marczak
Osoba wprowadzająca dokument:Robert Marczak
Liczba odwiedzin:2744