Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie informuje, że:

W związku z realizacją wymogów art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO ) (Dz. Urz. UE L 119,s. 1 ) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Izabelinie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody, jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie z siedzibą w Izabelinie 05-080 Izabelin C, ul. 3 Maja 42.
 2. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – email. iod@gops.izabelin.pl
  Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych określonych przepisami prawa, realizacji umów z kontrahentami GOPS w Izabelinie,
  a w pozostałych przypadkach na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w tej zgodzie i nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 3. Dane osobowe Pani/Pana przechowywane będą do czasu realizacji celów o których mowa w pkt. 4, a po tym czasie przez okres i w zakresie wynikającym z przepisów prawa .
 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/ Panu następujące uprawnienia:
  • prawo do dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  • prawo do żądania sprostowania danych osobowych w przypadku kiedy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych( prawo do bycia zapomnianym),
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • a w przypadku kiedy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody(art. 6 ust. 1 lit a RODO), do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
 5. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Izabelinie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Pani/Pana Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

Administrator Danych Osobowych

Robert Marczak

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie
Data utworzenia:2018-06-08
Data publikacji:2018-06-08
Osoba sporządzająca dokument:Robert Marczak
Osoba wprowadzająca dokument:Robert Marczak
Liczba odwiedzin:1594