Jesteś tutaj: Start / Praca

Praca

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Robert Marczak

Artykuły

Nabór na stanowisko Głównego księgowego

3 lutego 2023

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie, ul. 3-Maja 42 05-080 Izabelin,

ogłasza konkurs na stanowisko: Głównego księgowego.

Wymagania niezbędne stawiane kandydatowi:  

 1. obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 5. spełnia jeden z poniższych warunków:
  1. ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości;
  2. ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości;
  3. jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
  4. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów;
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;
 7. posiada nieposzlakowaną opinię.

Wymagania dodatkowe:

 1. posiadanie doświadczenia z zakresie prowadzenia gospodarki finansowej i księgowości w jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych – w tym doświadczenie na stanowisku głównego księgowego jednostki pomocy społecznej;
 2. znajomość przepisów, w szczególności:
 3. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych z aktami wykonawczymi do tej ustawy;
 4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy;
 5. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej,
 6. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób;
 7. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 8. ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
 9. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 10. ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
 11. posiadanie umiejętności sporządzania danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia;
 12. znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych;
 13. biegła obsługa komputera, arkusza kalkulacyjnego, programów księgowych oraz urządzeń biurowych;
 14. umiejętność obsługi programów finansowo – księgowych, kadrowo-płacowych, sprawozdawczych:
 15. BUDŻET - INFO SYSTEM
 16. BESTIA (program sprawozdawczy),
 17. VULCAN,
 18. PŁATNIK,
 19. CAS -PORTAL SPRAWOZDAWCZY,
 20. TT POMOC,
 21. TT ŚWIADCZENIA,
 22. TT FUNDUSZ ALIMENTACYJNY,

Zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku:

Pracownikowi powierza się obowiązki i odpowiedzialność w zakresie:

 1. prowadzenia rachunkowości jednostki;
 2. wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi;
 3. dokonywania wstępnej kontroli:
 4. a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 5. b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 6. prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 7. opracowanie planów finansowych oraz bieżąca kontrola ich wykonania,
 8. prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowo – księgowej GOPS,
 9. prowadzenie rozliczeń z ZUS i US, GUS;
 10. przygotowywanie projektów planów finansowych i sprawozdawczości z ich wykonania;
 11. przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych oraz tajemnicy służbowej;
 12. nadzorowanie prawidłowego stosowania ustawy o zamówieniach publicznych;
 13. sporządzanie naliczeń odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planu

i sprawozdawczości funduszu, przekazywanie naliczonych odpisów oraz nadzorowanie prawidłowości potrąceń i kontrolowanie zgodności wydatków z regulaminem i  przepisami prawa;

 1. rozliczanie środków finansowych pozyskanych z dotacji lub konkursów;
 2. kontrola prawidłowości inwentaryzacji przeprowadzonej w GOPS (rozliczenie inwentaryzacji rocznej);
 3. gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą;
 4. naliczanie list wypłat wynagrodzeń pracowników oraz osób świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych;
 5. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Dyrektora GOPS, nie ujętych w powyższych zadaniach, a wynikających ze specyfiki pracy głównego księgowego;

 Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. umowa o pracę;
 2. czas pracy: pełny wymiar;
 3. umowa zawarta od dnia 28.02.2023 r.;

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi 6%;

Niezbędne dokumenty:

 1. cv z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 2. list motywacyjny,
 3. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności

instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

 1. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;
 2. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii;

oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na danym stanowisku;

 1. dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy;
 2. dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 4. czytelnie podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji, procesu naboru i informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzonym naborem.;

pliki do pobrania poniżej;

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać w terminie do dnia 17.02.2023 r. do godz. 11.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy w Izabelinie ul. 3-Maja 42 05-080 Izabelin w punkcie obsługi klientów GOPS,  na parterze Urzędu Gminy w „Patio”, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko Głównego księgowego”.

 Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Izabelin w dniu 20.02.2023 r. o godz. 14.00

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu 22 722 79 95.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

 

 

Nabór na stanowisko Inspektora ds. administracyjno-organizacyjnych - informacja o wynikach

21 września 2022

Nabór na stanowisko Inspektora ds. administracyjno-organizacyjnych

2 września 2022

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie, ul. 3-Maja 42 05-080 Izabelin,

ogłasza konkurs na stanowisko Inspektora ds. administracyjno-organizacyjnych.

Wymagania niezbędne stawiane kandydatowi:

 1. wykształcenie minimum średnie,
 2. staż pracy 3 lata w przypadku posiadania wykształcenia średniego i 1 rok w przypadku posiadania wykształcenia wyższego,
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych,
 6. obywatelstwo polskie.

Wymagania dodatkowe:

 1. bardzo dobra znajomości pakietu MS Office,
 2. umiejętność analizy dokumentów i redagowania pism urzędowych,
 3. umiejętność współpracy oraz skutecznego komunikowania się,
 4. dyspozycyjność,
 5. dobra organizacja pracy oraz wysoki poziomu zaangażowania,
 6. predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, rzetelność, prawdomówność, odpowiedzialność, sumienność, obowiązkowość, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, kultura osobista;

Zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku:

 1. prace w zakresie spraw związanych z wysyłką, segregacją i rejestracją korespondencji;
 2. redagowania pism urzędowych;
 3. przygotowanie pism do dekretacji;
 4. wykonywanie kserokopii, skanów dokumentów oraz zakładanie teczek spraw z zakresu działalności GOPS;
 5. obsługa elektronicznej platformy EZD;
 6. kierowanie klientów GOPS do odpowiednich wydziałów;
 7. pomoc w sporządzaniu sprawozdań w zakresie prowadzonych spraw w GOPS;
 8. gromadzenie i przechowywanie aktów prawnych i zarządzeń wewnętrznych;
 9. protokołowanie spotkań na polecenie przełożonego;
 10. pomoc w przygotowaniu dokumentów do archiwizacji;
 11. przygotowywanie bieżących ogłoszeń i informacji;
 12. uczestniczenie w pracach związanych z inwentaryzacją;
 13. przygotowywanie zamówień oraz zamawianie materiałów biurowych;
 14. sporządzanie wszelkich sprawozdań, informacji z zakresu powierzonych czynności;
 15. czuwanie nad terminowym realizowaniem poleceń przełożonego;
 16. wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora GOPS oraz stała współpraca z pozostałymi pracownikami;
 17. przestrzeganie przepisów prawa.

 Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. umowa o pracę,
 2. czas pracy: pełny wymiar.

 

 

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%;

Niezbędne dokumenty:

 1. cv z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 2. list motywacyjny,
 3. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz braku prawomocnego skazania za przestępstw umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, oświadczenie o obywatelstwie polskim.
 5. dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy,
 6. dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 7. czytelnie podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji, procesu naboru i informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzonym naborem.

pliki do pobrania poniżej;

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać w terminie do dnia 16.09.2022 r. do godz. 14.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy w Izabelinie ul. 3-Maja 42 05-080 Izabelin w punkcie obsługi klientów GOPS,  na parterze Urzędu Gminy w „Patio” , w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Inspektora ds. administracyjno-organizacyjnych”.

 Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Izabelin w dniu 16.09.2022 r. o godz. 14.30

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu 22 722 79 95.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie
Data utworzenia:2018-08-08
Data publikacji:2018-08-08
Osoba sporządzająca dokument:Robert Marczak
Osoba wprowadzająca dokument:Robert Marczak
Liczba odwiedzin:3094