Klauzula informacyjna - proces rekrutacji

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

w ramach prowadzonego procesu naboru

 

Mając na uwadze rozpoczęcie obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE a w szczególności art. 14 RODO, uprzejmie informujemy, że:

 

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie, z siedzibą w Izabelinie, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin (dalej: Administrator). Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem dzwoniąc pod numer telefonu: +48 22 722 79 95 lub pisząc na adres e-mail: gops@izabelin.pl.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących z mocy RODO mogą Państwo kontaktować się również z powołanym na podstawie art. 37 ust. 1 RODO przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych (dalej: Inspektor), pisząc na adres e-mail: iod@gops.izabelin.pl.

Inspektor Ochrony Danych na podstawie art. 38 ust. 5 RODO jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania realizowanych zadań – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.  

 

 1. Cel, zakres, podstawa prawna oraz okres przetwarzania

Państwa dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji prowadzonego przez Administratora procesu naboru.

Podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest kolejno art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy; Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych; a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi Państwa udział w prowadzonym procesie naboru. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie przez okres i na zasadach określonych w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt przyjętym przez Administratora.

 

III. Informacja o odbiorcach danych

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w celach o których mowa w pkt II ich odbiorcami mogą być:

 • upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora;
 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach wynikających wprost z przepisów powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 • inne podmioty, które w ramach stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie.

Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich (tj. państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowych.

 

 1. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z realizowanym przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 • prawa żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, w tym do uzyskania ich kopii;
 • prawa żądania od Administratora sprostowania danych, które są nieprawidłowe, jak również o uzupełnienie danych, które okażą się niekompletne;
 • prawa żądania od Administratora usunięcia Państwa danych. Skorzystanie z tego prawa nie ma jednak wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Zgodę można cofnąć poprzez wysłanie wiadomości na adres: iod@gops.izabelin.pl;
 • prawa do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych;
 • prawa do przeniesienia Państwa danych (tj. prawo do otrzymania od Administratora danych i przesłania ich innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jak również do żądania od Administratora przesłania Państwa danych bezpośrednio innemu administratorowi);
 • prawa do wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych na potrzeby prowadzenia marketingu bezpośredniego, jak również do sprzeciwu - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - przeciwko przetwarzaniu danych na podstawie uzasadnionego prawnie interesu Administratora;
 • prawa do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza obowiązujące przepisy prawa.

Przysługujące Państwu prawa (z wyjątkiem prawa do wniesienia skargi) można zrealizować poprzez złożenie odpowiednich wniosków/oświadczeń do Administratora lub Inspektora, korzystając z danych kontaktowych wskazanych w punkcie I niniejszej informacji.

 

 1. Profilowanie

Państwa dane osobowe nie są i nie będą wykorzystywane przez Administratora dla podejmowania zautomatyzowanych decyzji, jak również nie są i nie będą poddawane w przyszłości operacjom profilowania.

Wojciech Cianciara

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie
Data utworzenia:2020-01-15
Data publikacji:2020-01-15
Osoba sporządzająca dokument:Wojciech Cianciara
Osoba wprowadzająca dokument:Marlena Ochota
Liczba odwiedzin:1116