Klauzula informacyjna - realizacja zatrudnienia (umowy zlecenie)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

w ramach realizacji obowiązków związanych z wykonywaniem zawartej umowy

 

Mając na uwadze rozpoczęcie obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE a w szczególności art. 14 RODO, uprzejmie informujemy, że:

 

 I. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie, z siedzibą w Izabelinie, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin (dalej: Administrator). Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem dzwoniąc pod numer telefonu: +48 22 722 79 95 lub pisząc na adres e-mail: gops@izabelin.pl.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących z mocy RODO mogą Państwo kontaktować się również z powołanym na podstawie art. 37 ust. 1 RODO przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych (dalej: Inspektor), pisząc na adres e-mail: iod@gops.izabelin.pl lub dzwoniąc pod numer: +48 696 989 926.

Inspektor Ochrony Danych na podstawie art. 38 ust. 5 RODO jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania realizowanych zadań – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 II. Cel, zakres, podstawa prawna oraz okres przetwarzania

Pozyskane dane osobowe, będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji obowiązków związanych z:

  • prawidłową realizacją zawartej umowy;
  • dochodzeniem ewentualnych roszczeń i odszkodowań;
  • udzielaniem odpowiedzi na pisma, wnioski i skargi, w toczących się postępowaniach.

Podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest kolejno art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres uzależniony od celu w jakim są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: czas obowiązywania umowy; przepisy prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas; okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora.

 

III. Informacja o odbiorcach danych

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w celach o których mowa w pkt II, ich odbiorcami mogą być:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach wynikających wprost z przepisów powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  2. inne podmioty, które w ramach stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie.

Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich (tj. państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowych.

 

 IV. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z realizowanym przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

  • prawa żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, w tym do uzyskania ich kopii;
  • prawa żądania od Administratora sprostowania Państwa danych, które są nieprawidłowe, jak również o uzupełnienie danych, które okażą się niekompletne;
  • prawa do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy prawa.

Przysługujące Państwu prawa (z wyjątkiem prawa do wniesienia skargi) można zrealizować poprzez złożenie odpowiednich wniosków/oświadczeń do Administratora lub Inspektora, korzystając z danych kontaktowych wskazanych w punkcie I niniejszej informacji.

 

 V. Profilowanie

Państwa dane osobowe nie są i nie będą wykorzystywane przez Administratora dla podejmowania zautomatyzowanych decyzji, jak również nie są i nie będą poddawane w przyszłości operacjom profilowania.

Wojciech Cianciara

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie
Data utworzenia:2020-01-15
Data publikacji:2020-01-15
Osoba sporządzająca dokument:Wojciech Cianciara
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Sikorska
Liczba odwiedzin:1163