Nabór na stanowisko Pracownik Pomocy Administracyjnej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

30 lipca 2021

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Izabelinie ogłasza konkurs na stanowisko pracownika pomocy administracyjnej.
Pracownik pomocy administracyjnej bezpośrednio podlegać będzie Dyrektorowi GOPS w Izabelinie.
Wymagania niezbędne stawiane kandydatowi:

 1. Obywatelstwo polskie
 2. Wykształcenie przynajmniej średnie.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 4. Niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.
 7. Przynajmniej dwuletni staż pracy na podobnym stanowisku.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Umowa o pracę;
 2. Czas pracy: pełny wymiar;

Wymagania dodatkowe:

 1. Bardzo dobra znajomości pakietu MS Office.
 2. Umiejętność redagowania pism urzędowych.
 3. Umiejętność współpracy oraz skutecznego komunikowania się;
 4. Dyspozycyjność;
 5. Dobra organizacja pracy oraz wysoki poziomu zaangażowania;
 6. Predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, rzetelność, prawdomówność, odpowiedzialność, sumienność, obowiązkowość, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, kultura osobista;

Zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku:

 1. prace w zakresie spraw związanych z wysyłką, segregacją i rejestracją korespondencji;
 2. redagowania pism urzędowych;
 3. przygotowanie pism do dekretacji;
 4. wykonywanie kserokopii, skanów dokumentów oraz zakładanie teczek spraw z zakresu działalności GOPS;
 5. obsługa elektronicznej platformy e-PUAP;
 6. kierowanie klientów GOPS do odpowiednich wydziałów;
 7. pomoc w sporządzaniu sprawozdań w zakresie prowadzonych spraw w GOPS;
 8. gromadzenie i przechowywanie aktów prawnych i zarządzeń wewnętrznych;
 9. protokołowanie spotkań na polecenie przełożonego;
 10. pomoc w przygotowaniu dokumentów do archiwizacji;
 11. przygotowywanie bieżących ogłoszeń i informacji;
 12. uczestniczenie w pracach związanych z inwentaryzacją;
 13. przygotowywanie zamówień oraz zamawianie materiałów biurowych;
 14. sporządzanie wszelkich sprawozdań, informacji z zakresu powierzonych czynności;
 15. czuwanie nad terminowym realizowaniem poleceń przełożonego;
 16. wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora GOPS oraz stała współpraca z pozostałymi pracownikami;

Niezbędne dokumenty:

 1. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 2. List motywacyjny;
 3. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 4. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz braku prawomocnego skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 5. Dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy;
 6. Dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 7. Czytelnie podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji procesu naboru i informacja o przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzonym naborem;

Termin i miejsce składania dokumentów:
Oferty należy składać w terminie do dnia 18.08.2021 r. do godz. 14.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy w Izabelinie ul. 3-Maja 42, 05-080 Izabelin, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko pomocy administracyjnej w Izabelinie”.
Oferty, które wpłyną powyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Izabelin w dniu 19.08.2021 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. Telefonu 22 722 79 95.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-07-30
Data publikacji:2021-07-30
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:513